ŠTA MOŽEMO PONUDITI

Organizaciona struktura

Za realizaciju svojih poslovnih ciljeva Zavod angažuje 28 stalno zaposlenih radnika. Unutrašnju organizaciju Zavoda, prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, čine tri službe:

 • Tehnička služba
 • Služba pravnih i opštih poslova
 • Služba računovodstva i finansija

Poslovanjem Javnim preduzećem rukovodi direktor Tihomir Timarac dipl.ing.građ. imenovan od strane Nadzornog odbora Zavoda. Rukovođenje preduzećem direktor realizuje sa svojim pomoćnicima:

 • Bursać Dragan dipl. ing. građ. - izvršni direktor za tehničke poslove
 • Bajić Staško dipl. ecc. - izvršni direktor za imovinsko-pravne i finansijske poslove

Organe upravljanja u Zavodu čine Skupština i Nadzorni odbor koga imenuje Skupština Zavoda sa nadležnostima propisanim Statutom Zavoda za izgradnju grada, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.

Kvalifikaciona struktura

U JP Zavod za izgradnju grada zaposleno je ukupno 26 radnika.
Pregled zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi.

Visoka stručna sprema – 18

 • diplomirani inženjer arhitekture – 6
 • diplomirani inženjer građevine – 3
 • diplomirani inženjer mašinstva – 1
 • diplomirani inženjer elektrotehnike - 2
 • diplomirani prostorni planer – 1
 • diplomirani ekonomista – 4
 • diplomirani pravnik – 1

Viša stručna sprema – 3
 • inženjer građevine – 2
 • inženjer elektrotehnike – 1

Srednja stručna sprema – 7
 • građevinski tehničar – 4
 • ekonomski tehničar – 2
 • pravni tehničar - 1
 • - Izrada tehničke dokumentacija
 • - Revizija investiciono tehničke dokumentacije
Više
 • - Izrada sprovedbenih prostorno planskih dokumenata
 • - Urbanističko-tehnički uslovi i stručna mišljenja
 • - Poslovi stručnog nadzora kod izgradnje, rekonstrukcije i održavanja objekata
 • - Poslovi tehničkog prijema objekata visokogradnje i niskogradnje

ZAŠTO IZABRATI

ZAVOD ZA IZGRADNJU

GRADA PRIJEDORA?

427

Završenih projekata

88

Revizija dokumentacije

588

Tehničkih pregleda