Naš projektantski tim, sastavljen od odabranog stručnog kadra sa dugogodišnjim iskustvom, radi na izradi arhitektonskih, konstrukcionih, elektroinstalacionih, hidroinstalacionih i mašinskih projekata u oblasti niskogradnje i visokogradnje. U okviru usluga projektovanja nudimo idejna rješenja, idejne projekte i projekte za izvođenje.

 • - Izrada tehničke dokumentacija
 • - Revizija investiciono tehničke dokumentacije

Projektovanje predstavlja proces izrade tehničke dokumentacije, od strane licencirane ustanove, a u skladu sa Zakonom o uređenju prosora I građenju.

JP Zavod za izgradnju grada, kao licencirana stručna organizacija nudi izradu kompletne investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju objekata visokogradnje i niskogradnje, te linijske infrastrukture. Naš projektantski tim, sastavljen je od odabranog stručnog kadra koji radi na izradi svih faza koje prema Zakonu o uređenju prostora I građenju treba da sadrži tehnička dokumntacija.

U okviru usluga projektovanja nudimo idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, projekte izvedenog stanja, te projekte uklanjanja, u kojima se trudimo da ispoštujemo i uskladimo želje i potrebe klijenata sa važećom zakonskom regulativom i prostorno planskom dokumentacijom.

JP “ZIG” je od 2008. godine do kraja 2017. povjereno 425 projekata, od kojih su projekti za neke od najvažnijih objekata u gradu Prijedoru.

Revizija tehničke dokumentacije je kontrola tehničke dokumentacije izrađene od strane drugih pravnih lica ovlaštenih za izradu predmetne dokumentacije. Kontrola tehničke dokumentacije obuhvata provjeru njene usklađenosti sa uslovima datim u urbanističkoj saglasnosti, provjeru ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških rješenja, stabilnosti i bezbjednosti, uticaja na životnu sredinu i susjedne objekte, usklađenost sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta, kao i međusobne usklađenosti svih dijelova tehničke dokumentacije.

JP “Zavod za izgradnju grada” posjeduje odgovarajuće licence potrebne za reviziju tehničke dokumentacije sa svim njenim dijelovima, odnosno fazama, te obavlja ove poslove u skladu sa odogvarajućim propisima, te je od 2012. godine do 2017. odradilo 88 ravizija tehničke dokumentacije.

 • Revizija tehničke dokumentacije stambeno za izgradnju poslovnog objekta Su+P+3+Po BDB Agent d. o. o. Prijedor.
 • Revizija tehničke dokumentacije za izgradnju parapetnog zida na dijelu linije obale rijeke Sane od Kragulja do TS Tukovi.
 • Revizija tehničke dokumentacije stambenog za izgradnju objekta kolektivnog stanovanja spratnosti Su+P+2+Pot.
 • Revizija tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih objekata povratnika u Prijedoru.
 • Revizija tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju objekata povratnika u Prijedoru.
 • Revizija tehničke dokumentacije regulacije korita rijeke Miloševice.
 • Revizija tehničke dokumentacije za izgradnju gravitacionog cjevovoda Hambarine – Čarakovo.
 • Revizija tehničke dokumentacije za legalizaciju stambeno poslovnog objekta spratnosti Su+P+1 Svale.
 • Revizija tehničke dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže sa kućnim priključcima u naseljima Orlovača, G. Orlovci i D. Garevci, Stari voćnjak.
 • Revizija tehničke dokumentacije za izgradnju rasteretnog kanala – odvodnje površinskih voda naselja Celpak, Vrbice, Nova Orlovača.
 • Revizija tehničke dokumentacije za rekonstrukciju stambeno poslovnog objekta u Ul Ilije Bursaća.
 • Revizija tehničke dokumentacije za izgradnju FTTx optičke mreže u Prijedoru.
 • Revizija tehničke dokumentacije za izgradnju ski lifta i ski staze na Mrakovici.
 • Revizija tehničke dokumentacije za izgradnju betonske prefabrikovane transformatorske TS.
 • Revizija revizija tehničke dokumentacije za izgradnju stambenoih objekata u gradovima Gradiška, Brod, Vlasenica, Bileća, Bijeljina, Foča, Banja Luka, Derventa.
 • Revizija tehničke dokumentacije za izgradnju solarnog postrojenja.
 • Revizija tehničke dokumentacije za izgrađeni objekat za tretman otpadnih voda Mlijekoprodukta Kozarska Dubica.
 • Revizija tehničke dokumentacije za izgradnju mostova na rijeci Japri.

ZNATE LI NAŠE USLUGE?