INVESTITOR : GRAD  PRIJEDOR

 

NASELJE : Pećani

ULICA : Meše  Selimovića

VRSTA ZEMLJIŠTA : građevinsko zemljište , III   zona

K.O. : Prijedor I  (novi premjer)

Predmet ovog elaborata ARHITEKTONSKO RJEŠENJE  ZA  IZGRADNJU STAMBENOG OBJEKTA ZA KOLEKTIVNO STANOVANJE – 50 STAMBENIH JEDINICA, SPRATNOSTI Su+P+5 U NASELJU  PEĆANI   U PRIJEDORU  u skladu sa LOKACIJSKIM USLOVIMA br. 06-364-2/16 od 15.01.2016 god. I urbanističko tehničkim uslovima  br.0803-70/15 od JANUARA 2016  god. Izrađenim od strane JP ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA-PRIJEDOR kao i u skladu sa ,,SMJERNICAMA ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA ZA LOKALNU INTEGRACIJU I SOCIJALNO ZBRINJAVANJE.