Predmetna  lokacija  se  nalazi  u  naselju  Lamovita i dio je  užeg  centra  naseljenog  mjesta  Lamovita . Predmetna  parcela  je označena  kao  kč.br. 1533/3 K.O.Lamovita (novi premjer).

Na osnovu usaglašenog projektnog zadatka definisanog od strane Investitora pristupilo se izradi projekta za objekt sa sadržajima javne uprave (Mjesna Zajednica) u naselju Lamovita spratnosti Pr za koji je investitor Grad Prijedor.