JP Zavod za izgradnju grada Prijedor je u oktobru mjesecu 2015. godine sa preduzećem Masterwood D.O.O. iz Prijedora potpisao ugovor o izradi kompletne dokumentacije potrebne za izgradnju novog poslovnog objekta koji se nalazi kraj magistralnog puta Prijedor – Banja Luka u naselju Kozarac. Predmet ovog ugovora je:

  • Izrada Urbanističko-tehničkih uslova o mogućnostima rekonstrukcije i sanacije dijela postojećeg poslovnog objekta površine 2.000 m2,
  • Izrada Urbanističko-tehničkih uslova o mogućnosti izgradnje kotlovnice i sušare površine 150 m2,
  • Izrada Urbanističko-tehničkih uslova o mogućnostima izgradnje poslovnog objekta na postojećim temeljima površine 238 m2,
  • Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i sanaciju dijela postojećeg poslovnog objekta površine 2.000 m2 po svim fazama: arhitektonska, konstruktivna, hidro faza, mašinska faza i faza elektroinstalacija,
  • Izrada Glavnog projekta za izgradnju sušare, kotlovnice i skladišta,
  • Izrada Projekta vanjskog uređenja na površini od 3.420 m2,
  • Vođenje stručnog nadzora tokom radova na sanaciji i rekonstrukciji postojećeg objekta, izgradnje sušare, kotlovnice i skladišta, za sve faze izgradnje.

Prijedor, 10.10.2015. godine