INVESTITOR : RADIVOJAC MIROSLAV

 

NASELJE: Gomjenica

ULICA: Ulica Srpskih velikana

kp.br.: 3747/7K.O: Prijedor 1–novi premjer

Površina  planske parcele je Pcca 969 m2.

Namjera investitora je izgradnja poslovnog objekta sa tri poslovna prostora: trgovina-market, pekoteka i apoteka. Objekat je planiranom namjenom kompatibilan sa funkcijama objekata u okruženju.