Javno preduzeće “Zavod za izgradnju grada“ Prijedor i Preduzeće Niskogradnja Marjanović“ D.O.O. i RŽR „Ljubija“ A.D. iz Prijedora su 1.12.2016. godine sklopili Ugovor o izradi investiciono-tehničke dokumentacije vezane za izgradnju novog stambeno-poslovnog objekta, pod radnim nazivom „Zelena pijaca 2“, koji će biti lociran na prostoru bivše zelene pijace u Prijedoru.

U okviru ovog projekta JP Zavod za izgradnju grada će učestvovati u:

– Izradi Stručnog mišljenja i Urbanističko-tehničkih uslova o mogućnostima izgradnje Stambeno-poslovnog bloka „Zelena pijaca 2“ sa pratećom infrastrukturom u naselju Pećani u Prijedoru na uglu ulica Žarka Zgonjanina, Vožda Karađorđa i Vojvode Putnika i na zemljištu označenom kao k.č. broj 1132 K.O. Prijedor 1 (novi premjer);

– Izradi Idejnog rješenja za izgradnju stambeno-poslovnog bloka „Zelena pijaca 2“ sa pratećom infrastrukturom.

– Izradi Glavnog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog bloka „Zelena pijaca 2“ sa pratećom infrastrukturom, spratnosti Po+P+5, na dijelu Po+P+4, ukupne bruto građevinske površine 17.200 m2. Glavni projekat se sastoji od:

– Arhitektonskog projekta

– Konstruktivnog projekta

– Projekta elektroinstalacija

– Projekta vodovoda i kanalizacije

– Mašinskog projekta

– Izradi Projekta eksterijera;

Izradi Elaborata zaštite od požara;

– Vođenju stručnog nadzora tokom izgradnje predmetnog objekta, od momenta uvođenja izvođača radova u posao pa do završetka radova – za sve faze izgradnje,

– Obavljanju svih administrativno-stručnih poslova u svrhu pribavljanja dokumentacije potrebne za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole.

Rok za izradu gore navedene investiciono-tehničke dokumentacije je 60 radnih dana od dana zaključenja Ugovora.

U ovom projektu kao investitor se pojavljuju dva preduzeća, Niskogradnja Marjanović“ D.O.O. i RŽR „Ljubija“ A.D. iz Prijedora.

Prijedor, 28.03.2017. godine.