JA slide show
 

Legalizacija objekata

El. pošta Štampa PDF

U okviru svoje djelatnosti JP Zavod za izgradnju grada - Prijedor je angažovano i na poslovima vezanim za legalizaciju objekata u opštini Prijedor.

  

KAKO LEGALIZOVATI OBJEKAT

 

Vlasnik objekta prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijskih uslova za legalizaciju, Odjeljenju za prostorno uređenje Administrativne službe Grada Prijedor, treba imati formiranu građevinsku parcelu u skladu sa važećim regulacionim planom, odnosno planom parcelacije, ukoliko ista već nije formirana.

Terenske poslove na formiranju građevinske parcele rade ovlaštene geodetske organizacije, po izboru vlasnika. Kancelarijski dio posla, tj. provođenje promjena kroz katastar nastalih formiranjem parcele, vrši Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove (u daljem tekstu: RGU).

Nakon provedenih promjena nastalih formiranjem građevinske parcele, vlasnik RGU PJ Prijedor podnosi zahtjev za izdavanje: Izvoda iz posjedovnog lista (PL), Uvjerenja o usklađenju i Zemljišno-knjižnog izvatka (ZKI).

Lica kojima je Grad dodijelio zemljište bez naknade, a na kome nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, podnose nadležnom organu Grada zahtjev za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i to na obrascu koji se može dobiti na info pultu Administrativne službe Grada. Uz zahtjev se prilaže:

1. Rješenje o dodjeli zemljišta

2. Zaključak o dodjeli

3. Ugovor o dodjeli

4. Posjedovni list (iz katastra), koji  sadrži katastarske oznake

    novoformirane parcele

5. Zemljišno-knjižni izvadak (iz katastra), koji sadrži oznaku

    novoformirane parcele po zemljišnoj knjizi

6. Kopiju plana (iz katastra) i

7. Uvjerenje o usklađenju (iz katastra)

Na osnovu podnesenog zahtjeva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, nadležni opštinski organ donosi:

 - Dopunsko rješenje

 - Aneks ugovora

Dopunskim rješenjem i aneksom Ugovora dodijeljeno zemljište, koje sada čini formiranu građevinsku parcelu, se precizira u smislu tačne oznake parcele po katastru i zemljišnoj knjizi  i njene konačne površine, kako bi isto bilo provodivo kroz katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Vlasnik objekta predaje zahtjev RGU PJ Prijedor za upis dodijeljenog zemljišta u katastar nepokretnosti i zemljišnu knjigu na svoje ime.

Uz zahtjev se prilaže:

1. Rješenje (osnovno)

2. Dopunsko rješenje

3. Ugovor (osnovni)

4. Aneks ugovora

Na osnovu podnesenog zahtjeva i navedenih priloga uz zahtjev, RGU PJ Prijedor izdaje stranci Rješenje o upisu promjena podataka na zemljištu, kako u katastru, tako i u zemljišnoj knjizi.

Kada je zemljište upisano u korist vlasnika, vlasnik ponovo pribavlja novi Posjedovni list, Zemljišno knjižni izvadak i Uvjerenje o usklađenju, radi prilaganja ovih dokumenata uz zahtjev za lokacijske uslove za legalizaciju objekta.

Vlasnik podnosi Odjeljenju za prostorno uređenje Administrativne službe Grada Prijedor zahtjev za lokacijske uslove za legalizaciju (na obrascu koji se može dobiti na info pultu Opštine) i prilaže tehnički opis objekta i dokaz o pravu korištenja odnosne svojine na zemljište (PL, ZKI, Uvjerenje o usklađenju, Kopiju plana).

Tehnički opis objekta izrađuje JP "Zavod za izgradnju grada" Prijedor. 

Da bi nadležni opštinski organ izdao Lokacijske uslove, neophodno je da se izrade Urbanističko-tehnički uslovi. U tom smislu vlasnik se obraća JP "Zavodu za izgradnju grada" Prijedor za izradu Urbanističko-tehničkih uslova. 

Ako objekat nije urađen po projektu ili je pri izgradnji bilo značajnih odstupanja od projekta, potrebno je izraditi i Projekat izvedenog stanja, za čiju izradu se vlasnik može obratiti i JP "Zavod za izgradnju grada" Prijedor. 

Nakon pribavljanja Lokacijskih uslova vlasnik podnosi Odjeljenju za prostorno uređenje Administrativne službe Grada Prijedor, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Uz zahtjev se prilaže:

 1. Lokacijski uslovi

 2. Poljoprivredna saglasnost (ako ranije nije izvršena pretvorba

     poljoprivrednog u nepoljoprivredno zemljište

 3. Posjedovni list

 4. Zemljišno knjižni izvadak

 5. Kopija plana

 6. Uvjerenje o usklađenju 

Nakon izdavanja građevinske dozvole i završetka objekta vlasnik podnosi Odjelenju za prostorno uređenje Administrativne službe Grada Prijedor zahtjev za tehnički prijem objekta.

Tehnički prijem objekta obavlja JP "Zavod za izgradnju grada" Prijedor.

Uz zahtjev se prilaže:

1. Građevinska dozvola

2. Tehnička dokumentacija

3. Dokazi o pravu posjeda i svojine na zemljištu

    (PL,ZKI, Uvjerenje o usklađenju)

4. Kopija plana sa ucrtanim objektom

5. Situacioni plan

6. Protivpožarna saglasnost (samo za poslovne objekte)

7. Protokol o ispitivanju elektro i gromobranskih instalacija

8. Proračun nivoa gromobranske zaštite

    (ukoliko projektom nije predviđen gromobran)

9. Gradilišna i atestna dokumentacija

          10. Druga dokumentacija na zahtjev Komisije za tehnički pregled. 

Nakon tehničkog pregleda objekta, Odjelenje za prostorno uređenje Administrativne službe Grada Prijedor izdaje Rješenje o dozvoli za upotrebu objekta.

 

Pretraga sajta

Linkovi